Kərim Şükürov

MÜƏLLİFİN KİTABLARI
Тале Гейдаров
Талех Багиев
Керим Шукюров
Ровшан Дидавари
ISBN: 9785903931934
Tale Heydərov
Taleh Bağıyev
Kərim Şükürov
Rövşən Didavari
ISBN: 9789952806847
Tale Heydarov
Taleh Baghiyev
Karim Shukurov
Rovshan Didavari
ISBN: 9780863724091